รายชื่อเยาวชน เข้าร่วมค่ายเยาวชน

stopdrinkg1

รายชื่อผู้เข้าร่วมสรุปค่ายเยาวชน
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จ.เชียงใหม่
(อัพเดท 26.05.2558 23:00)

 

รายชื่อเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.นางสาวพราวด์ ส่งวิสุทธิ์
2.นายสิริศักดิ์ สุทธสาร
3.นายพิทวัส ปัญโญ
4.นางสาวจันจิรา ฝั้นเรือนแก้ว
5.นายรุ่งอรุณ จะที
6.นายนัทที สุกันธา

 

รายชื่อเยาวชนจังหวัดน่าน
1.นายชัยวัฒน์ เงินมูล
2.นายสุนทร สิทธิ
3.นางสาวเขมอักษร ทิพย์ปัญญา
4.นางสาวอรพินิต สิทธิ
5.เด็กหญิงสุพิชชา กาวิน
6.นางสาวจุฬาภรณ์ ไชยแก้ว
7.นางสาวพันวิรา เลื่องลือ
8.นายธนากร แสนคำสอ
9.นางสาวกาญจนา ผมงาม

 

รายชื่อเยาวชนจังหวัดพะเยา
1.นายพสุพล ฤดีใจ
2.นายจิรศักดิ์ ศรีรัมย์
3.นางสาวอิชยา เบญจญาติ
4.นางสาวศิริรัตน์ ขันโท
5.นางสาวณัฐธิดา สัจจญาติ
6.นางสาวปิยะพร ศรีธา
7.นางสาวพรสุมาลี มาลา
8.นางสาวชนิสรา หอมนาน
9.นางสาวอังคณา ศรีเทพ

 

รายชื่อเยาวชนจังหวัดแพร่
1.นางสาวภัทรธิดา สมรักษ์
2.นายภูวนัย จ่อแก้ว
3.นางสาวพิมพ์พร คำถา
4.นายชวกร ทุ่งพนา
5.นางสาวกมลพรรณ สังเวียนวงค์
6.นางสาวกัญญามาศ ถนอม
7.นางสาวรัตนาภรณ์ ลือโฮ้ง
8.นายอัครพงษ์ ดีดอก
9.นายตะวัน บุญมาก
10.นายกิติพันธ์ สิทธิคำ

 

รายชื่อเยาวชนจังหวัดลำปาง
1.นางจุฬาลักษณ์ เครืออ้าย (พี่เลี้ยง)
2.นางสาวณัฐกานต์ เครืออ้าย
3.เด็กหญิงฐาณมาศ สังเหล่าแถม
4.เด็กหญิงณัฐพร บุญมาก
5.นางสาวญานิดา ภู่สอง
6.นายวุฒิศรา คำมา
7.นายพินิตพงศ์ พรหมโมคัก
8.นายธีรศักดิ์ พรหมแต่ง
9.เด็กชายเอกวัฒน์ คูณศรี
10.เด็กชายนที เครืออ้าย

 

รายชื่อเยาวชนจังหวัดเชียงราย
1.นางสาวนิสาชล บุญกิตติพร
2.นายชาติชาย อินสาคำ
3.นายโกสินทร์ แสนช่างไม้
4.นายสุวรรณ บุญทอง
5.นายโพธิวัฒน์ โคตะพันธ์
6.นางสาวกรรณิการ์ ไชยอิ่นคำ
7.นางสาวภัทรวดี ถุวะคำ

 

รายชื่อเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
1.นายนิกร ขันทะธง
2.นายอัครพงษ์ วงค์สถาน
3.นางสาวณัฐพร ไชยคำ

4.นายณัฐชัย สุแก้ว

 


หมายเหตุ : จังหวัดลำพูนไม่มีเยาวชนที่เข้าร่วมได้