รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม Infographic เบื้องต้น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม Infographic  เบื้องต้น

ลำดับ ชื่อ-สกุล อายุ สถาบัน/หน่วยงาน เบอร์โทร E-mail
1 นายธันยบูรณ์ โมรินากะ มหาวิทยาลัยพายัพ Ryojun29378@gmail.com
2 ภาพงาม มหานนท์ มหาวิทยาลัยพายัพ papngam.m@gmail.com
3 นางสาวสุธาสินี    ชุ่มปิยะ ประชาคมจังหวัดเชียงราย mangomee@hotmail.com
4 นายก่อสกุล   บุญกิตติพร ประชาคมจังหวัดเชียงราย Mangocreate@hotmail.com
5 นายกันตพล จับใจนาย อาชีวะ K_kan_backer@hotmail.com
6 นางสาวธัญมน เปรมพจน์วัฒนา Bangkok University Thanyamon.pamp@bumail.com
7 นายฐาปกรณ์ สังเวียนวงค์ มหาวิทยาลัยพะเยา top.pr2010@gmail.com
8 นายสิรวัชร สีหราช มหาวิทยาลัยพะเยา sin14102@Gmail.com
9 นาย สุทธิพงษ์ จันติ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม pram55140@hotmail.com
10 นายธีภพ ทายะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม Flamellycraft2@hotmail.com
11 นายภูมิพิสิษฐ์ ฆะปัญญา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม Pumpisit@hotmail.com
12 นายธนากร สอนสวาสดิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า thanagorn18@hotmail.com
13 นางสาวศันสนีย์ หีดนุ้ย ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า mrrie26@gmail.com
14 นายอนุพงษ์ ตาจินะ โยนก djdewwii@gmail.com
15 นางศิริ บงกช วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ k_siribongkot@hotmail.com
16 นางสาววราภรณ์ ปินตาธรรม Warapornpintathum793@gmail.com

ประชาคมงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

17 พระครูสมุห์ ดร. วิเชียร คุณธมฺโม ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ maefag_jd@hotmail.com
18 นายธวัชชัย จันจุฬา ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่
19 นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรื่อง ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่
20 นายสมควร ทะนะ สคล.ภาคเหนือตอนบน