Intro Infographic

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก คลิกที่นี่
8 มิถุนายน 2560
(ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก รอฟังติดตามโครงการในรอบหน้านะคะ)

———

โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อ “Infographic” เบื้องต้น
เพื่องานสื่อสารสาธารณะในยุคปัจจุบัน

 

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน  ขอเชิญชวนผู้ที่รักในการผลิตสื่อสร้างสรรค์และมีมุมมองทางสังคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารทางสัมคม  สมัครเข้าร่วมสร้างสรรค์เนื้อหาและพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของตนเองเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ผ่านข้อมูลรูปภาพ “Infograchpic”

วัตถุประสงค์

– เพื่อสร้างโอกาสให้นิสิต นักศึกษา เด็ก และเยาวชน ผู้ที่สนใจผลิตสื่อ “Infograchpic” ได้พัฒนาศักยภาพในตนเอง
และมีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพเพื่อสื่อสารทางสังคม
– สามารถผลิตสื่อดิจิตอล เพื่องานสื่อสารสาธารณะในยุคปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– เป็นบุคคลที่มีความสนใจใน Infographic ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการออกแบบ
หลักสูตรนี้เน้นการย่อยเนื้อหาข้อมูล และใช้เครื่องมือสำเร็จรูปในการสร้างสรรค์ Infographic
– เป็นผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเองและตั้งโปรแกรม PowerPoint หรือ Keynote
มาในวันอบรมเอง หรือโปรแกรมกราฟิก Photoshop เป็นต้น
– ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไป (กรณีเยาวชนไม่เกิน 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
– เป็นมีความสนใจในเรื่อง Content Online, งานเขียน งานออกแบบ งานกราฟิก

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
– ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 8 มิถุนายน 2560 ปิดรับเวลา 12.00 น.
– ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ในช่วงระหว่างเวลา 18.00 น. และมีทีมงานติดต่อกลับไป
(โดยการพิจารณาของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนเป็นอันที่สิ้นสุด)
– ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอนตามที่โครงการระบุ
(ดูกำหนดการอบรมประกอบ)
– ผู้ร่วมโครงการดูแลตนเองด้านการเดินทางไป-กลับ
– สนับสนุนที่พัก อาหาร และค่าเดินทางเข้าร่วมตามระเบียบเงื่อนไขการเบิกค่าเดินทาง
– ผู้ร่วมโครงการที่ผ่านมาตรฐานการผลิตงาน จะได้รับทุนเพื่อผลิตงานร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการสมัคร
– ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่  www.lannastopdrink.com/infographicworkshop
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 089-0538464 คุณกนิษฐา โฮมแพน ผู้ประสานงานเยาวชนภาคเหนือตอนบน
คลิกที่นี่ เพื่อสมัครออนไลน์

วันที่อบรม
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560
สถานที่  The Little Poon house and Farm Stay อ.เมือง จ.ลำพูน

วิทยากร
ศุภกิตติ์ คุณา minichiangmai

เอกสารอื่นๆ
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ (.pdf)
ดาวน์โหลดใบสมัคร (.pdf)