รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน เลขที่ ศคล.ภน
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ 1 อัตรา

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.) เป็นองค์กร เป็นองค์กรเชิงกลไกการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาค เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจในการกำกับทิศทางการทำงาน ติดตามหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพื้นที่ ตลอดถึงประสานความร่วมมือหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ตลอดจนการจัดการความรู้ หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสังคมงดเหล้า กลุ่มภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, น่าน, แพร่, พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกรวมถึงเครือข่ายของแผนงานฯ
 2. ติดตามหนุนเสริมการทำงานและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
 3. ประสานงานและจัดเตรียมกิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแผนงาน เช่น นัดหมายเชิญประชุม จัดประชุมสัมมนา ประชุมวิชาการ
 4. จัดทำระบบข้อมูล ความรู้ นวัตกรรมการทำงาน หรือข้อค้นพบที่สำคัญ เผยแพร่ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ที่จำเป็น กระตุ้นการนำไปใช้พัฒนาต่อยอด งานขององค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 5. มีความสนใจในการเขียนบทความ ข่าว เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์กรและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี เพศหญิงหรือชายก็ได้ รักงานประสานงาน สามารถเขียนบทความได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
 3. มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ตลอดเวลา
 4. สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. สามารถทำงานล่วงเวลาของวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือนหรือมากกว่านั้นได้
 7. ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีประวัติการดำเนินคดีกับสิ่งผิดกฎหมาย

ด้านสวัสดิการ

 1. ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
 2. การตรวจสุขภาพประจำปี
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. การ Workshop หรือคอร์สเรียนพัฒนาศักยภาพตามที่ตนเองสนใจ
 5. ศึกษาดูงานและเรียนรู้กับองค์กรชั้นนำ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (Transcript)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรอง 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรอง 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 7. แฟ้มสะสมงานด้านสื่อ หรืองานออกแบบ หรือเอกสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงาน ในเว็บไซต์ https://www.lannastopdrink.com/careers และกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มเท่านั้น สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ผู้รับ

นายศุภกฤต คงเปี่ยม (ฝ่ายรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการคลังสื่อและสื่อสารสาธารณะ)
สำนักงาน สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.)
ที่อยู่ เลขที่ 169/10 โครงการสตาร์เอวีนิว 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 053-904005 (วันและเวลาราชการ)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
(เรื่อง เอกสารสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการคลังสื่อและสื่อสารสาธารณะ)
โดย Save ส่งเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น และพิจารณารับสมัครจากแบบฟอร์มของ สสส. เท่านั้น

สัมภาษณ์/ประกาศผล วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
สัมภาษณ์ผ่าน zoom เวลา13:00น. เป็นต้นไป ประกาศผล 22:00น.

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครงาน.pdf