ชุมชน

EX. LANNA STOPDRINK MAP

ชุมชนแหล่งเรียนรู้ ปี 2560

  1. จ. แม่ฮ่องสอน อ.ปาย (บ้านตีนธาตุ)
  2. จ.เชียงใหม่ วัดสันทราย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
    ปี 2561
  3. จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม (บ้านหม้อ)