เจ้าหน้าที่ประสานงานเยาวชน

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเยาวชน

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.) เป็นองค์กร เป็นองค์กรเชิงกลไกการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาค เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจในการกำกับทิศทางการทำงาน ติดตามหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพื้นที่ ตลอดถึงประสานความร่วมมือหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ตลอดจนการจัดการความรู้ หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสังคมงดเหล้า กลุ่มภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, น่าน, แพร่, พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

คุณสมบัติ

 1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 2. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารกับเยาวชน และเข้าใจการใช้สื่อออนไลน์ในการทำงาน
 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานประสานงานโครงการ หรือแผนงาน โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประสานในแผนงาน/โครงการที่ให้ทุนสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 6. มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้
 7. หากเคยผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการเป็นผู้จัดกระบวนการ เกี่ยวกับเยาวชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. พัฒนาโครงการ ติดตามหนุนเสริมกิจกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
 2. ติดตามสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า
 3. ออกแบบจัดเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่ายเยาวชน กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครรณรงค์งดเหล้า เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย
 4. ประสานความร่วมมือหน่วยงานด้านการศึกษา ให้เกิดการสนับสนุนงบดำเนินการในระดับมัธยมศึกษา/มหาวิทยาลัย และจัดทำสัญญานโยบาย (MOU) ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่
 5. ทำรายงานปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบรายเดือน ทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ
 6. เล่าเรื่องราวงานเยาวชนที่รับผิดชอบ เป็นบทความ เผยแพร่บนเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์
 7. เข้าร่วมประชุมวางแผนกับส่วนกลางและภาคีอื่นๆ เพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน
 8. งานอื่นๆ ตามที่ผู้ประสานงานภาคมอบหมาย

อัตราเงินเดือน : 13,580 บาท

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การ Workshop หรือคอร์สเรียนพัฒนาศักยภาพตามที่ตนเองสนใจ
 • ศึกษาดูงานและเรียนรู้กับองค์กรชั้นนำ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (Transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรอง 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรอง 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 6. แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สามารถมาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ผู้รับ
นายศุภกิตติ์ คุณา (ฝ่ายรับสมัครงาน)
สำนักงาน สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.)
ที่อยู่ เลขที่ 169/10 โครงการสตาร์อเวนิว 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 053-904005

หรือส่งเอกสารมายัง E-mail Address: lannastopdrink@gmail.com
(เรื่อง เอกสารสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเยาวชน)
โดย Save ส่งเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 ธันวาคม 2562 (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ให้โทรแจ้งที่หมายเลข 061-3377233)
ทางสมาคมฯจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของสมาคมฯเท่านั้น

ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ทาง www.lannastopdrink.com ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
นัดสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น. ณ สำนักงาน สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.)
ที่อยู่ เลขที่ 169/10 โครงการสตาร์อเวนิว 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
ประกาศผลวันที่ 12 ธันวาคม 2562
เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป ทาง www.lannastopdrink.com

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]