ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ ประเภทงานประจำ

ประกาศ

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ ประเภทงานประจำ

——————————

เนื่องด้วยทางสมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ทางสมาคมฯได้คัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และผ่านการสัมภาษณ์ เข้ามาปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ โดยมีรายชื่อดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี 1 อัตรา (ประจำ)
ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ และเข้ารับการเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ราย

  1. นางสาวฉันทนา มูลเฟย

ให้ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เริ่มเข้ามาทำงานตั้งแต่ วัน จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
(นายธงชัย ยงยืน)
นายกสมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน

ดาวน์โหลดประกาศและเอกสารแนบ: เอกสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก