รับสมัครผู้ร่วมงาน-เจ้าหน้าที่จัดการคลังสื่อและสื่อสารสาธารณะ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน เลขที่ ศคล.ภน /21
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการคลังสื่อและสื่อสารสาธารณะ 1 อัตรา

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.) เป็นองค์กร เป็นองค์กรเชิงกลไกการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาค เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจในการกำกับทิศทางการทำงาน ติดตามหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพื้นที่ ตลอดถึงประสานความร่วมมือหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ตลอดจนการจัดการความรู้ หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสังคมงดเหล้า กลุ่มภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, น่าน, แพร่, พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ดูแลเรื่องสื่อและคลังสื่อภายในองค์กร ซึ่งจะต้องจัด-ส่ง ให้เครือข่าย ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมถึงดูแลรักษาอุปกรณ์ไม่ให้เกิดการชำรุดทรุดโทรม
 2. จัดทำระบบคลังสื่อในรูปแบบรายงานสื่อเข้า-ออก ในแต่ละเดือน และรายงานสรุปสื่อทั้งหมด
 3. จัดทำระบบคลังสื่อออนไลน์ เพื่อติดตามข้อมูลเชิงสถิติของแต่ละพื้นที่
 4. ออกแบบและสามารถจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น คลิปวิดีโอ ถ่ายภาพ เป็นต้น
 5. เขียนบทความ, ข่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์องค์กร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 3. มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ตลอดเวลา
 4. สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. สามารถทำงานล่วงเวลาของวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือนหรือมากกว่านั้นได้
 7. สามารถเริ่มงานได้ทันที
 8. ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีประวัติการดำเนินคดีกับสิ่งผิดกฎหมาย
 9. หากมีประสบการณ์การทำงานกับ สสส. หรือการจัดการคลังสื่อและการกระจายสื่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ด้านสวัสดิการ

 1. ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
 2. การตรวจสุขภาพประจำปี
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. การ Workshop หรือคอร์สเรียนพัฒนาศักยภาพตามที่ตนเองสนใจ
 5. ศึกษาดูงานและเรียนรู้กับองค์กรที่มีชื่อเสียง

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (Transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรอง 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรอง 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 6. แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

อัตราเงินเดือน 10,000-12,000 บาท (หมายเหตุ: อัตราเงินเดือนเมื่อผ่านงาน)

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์มโดยดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างนี้ สามารถมาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ผู้รับ
นายศุภกฤต คงเปี่ยม (ฝ่ายรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการคลังสื่อและสื่อสารสาธารณะ)
สำนักงาน สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.)
ที่อยู่ เลขที่ 169/10 โครงการสตาร์เอวีนิว 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 053-904005 (วันและเวลาราชการ)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
(เรื่อง เอกสารสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการคลังสื่อและสื่อสารสาธารณะ)
โดย Save ส่งเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น และพิจารณารับสมัครจากแบบฟอร์มของ สสส. เท่านั้น

ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ทาง www.lannastopdrink.com ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
นัดสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วัน ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:00 น. ณ สำนักงาน สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.)
ที่อยู่ เลขที่ 169/10 โครงการสตาร์อเวนิว 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป ทาง www.lannastopdrink.com