รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี 1 อัตรา

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.) เป็นองค์กร เป็นองค์กรเชิงกลไกการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาค เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจในการกำกับทิศทางการทำงาน ติดตามหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพื้นที่ ตลอดถึงประสานความร่วมมือหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ตลอดจนการจัดการความรู้ หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสังคมงดเหล้า กลุ่มภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, น่าน, แพร่, พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 1 ปี หรือมากกว่า
 • จบการศึกษา ปวส หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินในโครงการ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดระบบงานด้านเอกสารการเงิน
 • ควบคุมดูแลจัดทำเงินสดย่อย
 • ดูแลบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • ทำธุรกรรมด้านการเงิน
 • สามารถประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน
 • วางแผนด้านการเงินและสรุปรายงานการเงินทุกเดือน
 • ดูแลงานด้านบัญชี
 • จัดทำงบการเงินบัญชีโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี และปิดงบบัญชีได้
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การ Workshop หรือคอร์สเรียนพัฒนาศักยภาพตามที่ตนเองสนใจ
 • ศึกษาดูงานและเรียนรู้กับองค์กรชั้นนำ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา (Transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรอง 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรอง 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 6. แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สามารถมาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ผู้รับ
นายศุภกิตติ์ คุณา (ฝ่ายรับสมัครงาน)
สำนักงาน สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.)
ที่อยู่ เลขที่ 169/10 โครงการสตาร์อเวนิว 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 053-904005

หรือส่งเอกสารมายัง E-mail Address: lannastopdrink@gmail.com
(เรื่อง เอกสารสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี)
โดย Save ส่งเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 มกราคม 2563 (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ให้โทรแจ้งที่หมายเลข 061-3377233)
ทางสมาคมฯจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของสมาคมฯเท่านั้น

ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันที่ 29 มกราคม 2563 ทาง www.lannastopdrink.com ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
นัดสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 12:00 น. ณ สำนักงาน สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.)
ที่อยู่ เลขที่ 169/10 โครงการสตาร์อเวนิว 5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
ประกาศผลวันที่ 30 มกราคม 2563
เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป ทาง www.lannastopdrink.com