รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี 1 อัตรา

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี 1 อัตรา

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.) เป็นองค์กร เป็นองค์กรเชิงกลไกการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาค เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจในการกำกับทิศทางการทำงาน ติดตามหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพื้นที่ ตลอดถึงประสานความร่วมมือหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ตลอดจนการจัดการความรู้ หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสังคมงดเหล้า กลุ่มภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, น่าน, แพร่, พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

 

หมดเขตรับสมัครและประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 12 พ.ค. 64
สัมภาษณ์/ประกาศผล วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
สัมภาษณ์ผ่าน zoom เวลา13:00น. เป็นต้นไป ประกาศผล 22:00น. ครับ