ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ ประเภทงานประจำ

ประกาศ

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ ประเภทงานประจำ

——————————

เนื่องด้วยทางสมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ทางสมาคมฯได้คัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และผ่านการสัมภาษณ์ เข้ามาปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำ โดยมีรายชื่อดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่และพัฒนาเครือข่าย
ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ และเข้ารับการเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ราย

 1. นางสาวกาญจนา ฟองตา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเยาวชน
ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ และเข้ารับการเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 รายและรายชื่อสำรอง 1 ราย

 1. นางสาวชนิดา บุญประเสริฐ
 2. นางสาวพวงผกา ลีพอ (รายชื่อสำรอง)

ให้ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ลำดับที่ 1 เข้ามารายงานตัวในวัน ศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น. พร้อมทั้งเอกสารรายงานตัว (ดังเอกสารที่แนบมา)

และผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ YSDN ประจำจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้

 1. นายพิทยา เสนาโนฤทธิ์
 2. นางสาวดารณี เลิศฤดี
 3. นางสาวพวงผกา ลีพอ

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
(นายธงชัย ยงยืน)
หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน

ดาวน์โหลดประกาศและเอกสารแนบ: เอกสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ ลำดับที่ 1 ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวน 2 ฉบับ
 5. รูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว (กว้าง 3.25 ซม. x ยาว 2.50 ซม.) จำนวน 2 ใบ

เข้ามารายงานตัว พร้อมประชุมในวัน ศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น. ที่สำนักงานฯ