ร่วมงานกับเรา

 

 

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ 1 อัตรา

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกรวมถึงเครือข่ายของแผนงานฯ ติดตามหนุนเสริมการทำงานและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประสานงานและจัดเตรียมกิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแผนงาน เช่น นัดหมายเชิญประชุม จัดประชุมสัมมนา ประชุมวิชาการ จัดทำระบบข้อมูล ความรู้ นวัตกรรมการทำงาน หรือข้อค้นพบที่สำคัญ เผยแพร่ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ที่จำเป็น กระตุ้นการนำไปใช้พัฒนาต่อยอด งานขององค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจในการเขียนบทความ ข่าว เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์กรและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ปิดรับสมัคร 12 พฤษภาคม 2564)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี 1 อัตรา

จัดระบบงานด้านเอกสารการเงิน ควบคุมดูแลจัดทำเงินสดย่อย ดูแลบัญชีเงินฝากธนาคาร ทำธุรกรรมด้านการเงิน สามารถประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน วางแผนด้านการเงินและสรุปรายงานการเงินสำนักงานทุกเดือน ดูแลงานด้านบัญชี ประกันสังคม จัดทำงบการเงินบัญชีโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชีและปิดงบบัญชีได้ รวมทั้งงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ปิดรับสมัคร 12 พฤษภาคม 2564)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการคลังสื่อและสื่อสารสาธารณะ 1 อัตรา

ร่วมงานกับเราในบทบาทผู้จัดการคลังสื่อ และดูแลเรื่องการสื่อสารสาธารณะ ขององค์กร (หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน มีโอกาสการได้รับการ Workshop หรือคอร์สเรียนพัฒนาศักยภาพตามที่ตนเองสนใจ และศึกษาดูงานและเรียนรู้กับองค์กรที่มีชื่อเสียง
(ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2564)