รู้จักเรา

 

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน และศูนย์ประสางงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน เป็นองค์กรเชิงกลไกการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาค เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจในการกำกับทิศทางการทำงาน ติดตามหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพื้นที่ ตลอดถึงประสานความร่วมมือหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ตลอดจนการจัดการความรู้ หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสังคมงดเหล้า กลุ่มภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, น่าน, แพร่, พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยใช้แนวคิดหลักในการทำงาน คือ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา(ศ.นพ.ประเวศ วะสี) เป็นการทำงานมุ่งเน้นในการประสานความร่วมมือเครือข่ายในพื้นที่,การทำงานบนฐานบทเรียนองค์ความรู้ ข้อค้นพบรวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ และการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้การทำงานของเครือข่ายประชาคม งดเหล้าภาคเหนือตอนบน อยู่ภายใต้ ฐานคิดร่วมกันคือ การกระตุ้นสังคม “ฅนเมือง” ให้ตื่นตัว เอาธุระกับปัญหาแอลกอฮอล์ หรือให้คนในพื้นที่เป็นเจ้าของปัญหา และมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมสำคัญ ต่อการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว


บุคลากร : ศคล.ภาคเหนือตอนบน (อัพเดท 1 พฤษภาคม 2564)

ธงชัย ยงยืน
นายกสมาคมฯ/หัวหน้าศูนย์
ศูนย์ประสานงานภาคเหนือตอนบน
thongchai@lannastopdrink.com
thongchai.sdn@gmail.com

ศุภกฤต คงเปี่ยม
กรรมการสมาคม/ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
ฝ่ายจัดการสำนักงานและพัฒนาบุคคล
Email: khongpiam@lannastopdrink.com
Email: banpahsak@gmail.com

สมควร ทะนะ
กรรมการสมาคม/ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
ฝ่ายสนับสนุนแผนงานยุทธศาสตร์
Email: somkuan@lannastopdrink.com
Email: suttisan00@gmail.com

ณภัค พลเยี่ยม 
กรรมการสมาคม/เจ้าหน้าที่สมาคม
ฝ่ายสนับสนุนงานเยาวชน สคล.
Email: napak@lannastopdrink.com