ข้อมูลองค์กร

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.)

เป็นองค์กรเชิงกลไกการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาค เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจในการกำกับทิศทางการทำงานติดตามหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพื้นที่ ตลอดถึงประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ตลอดจนการจัดการความรู้ หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสังคมงดเหล้ากลุ่มภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ พะเยา และ แม่ฮ่องสอน โดยใช้แนวคิดหลักในการทำงาน คือ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นการทำงานที่มุ่งเน้นในการประสานความร่วมมือเครือข่ายในพื้นที่ การทำงานบนฐานบทเรียน องค์ความรู้ ข้อค้นพบ รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์และการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ การทำงานของเครือข่ายประชาสังคมงดเหล้าภาคเหนือตอนบน อยู่ภายใต้ฐานคิดร่วมกันคือ การกระตุ้นสังคม “ฅนเมือง” ให้ตื่นตัวเอาธุระกับปัญหาแอลกอฮอล์ หรือให้คนในพื้นที่เป็นเจ้าของปัญหาและ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมสำคัญต่อการทำงานเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!