รู้จักเรา

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.) เป็นองค์กร เป็นองค์กรเชิงกลไกการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาค เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจในการกำกับทิศทางการทำงาน ติดตามหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพื้นที่ ตลอดถึงประสานความร่วมมือหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ตลอดจนการจัดการความรู้ หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสังคมงดเหล้า กลุ่มภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, น่าน, แพร่, พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยใช้แนวคิดหลักในการทำงาน คือ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา(ศ.นพ.ประเวศ วะสี) เป็นการทำงานมุ่งเน้นในการประสานความร่วมมือเครือข่ายในพื้นที่,การทำงานบนฐานบทเรียนองค์ความรู้ ข้อค้นพบรวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ และการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้การทำงานของเครือข่ายประชาคม งดเหล้าภาคเหนือตอนบน อยู่ภายใต้ ฐานคิดร่วมกันคือ การกระตุ้นสังคม “ฅนเมือง” ให้ตื่นตัว เอาธุระกับปัญหาแอลกอฮอล์ หรือให้คนในพื้นที่เป็นเจ้าของปัญหา และมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมสำคัญ ต่อการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ธันวาคม พ.ศ.2562 องค์กรได้ปรับตัวเข้าสู่ องค์กร ยุค 4.0 ตามนโยบายขององค์กร โดยเริ่มนำการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทการทำงานกับในพื้นที่เพิ่มเติมให้มากขึ้น และสร้างความเข้าใจกับพื้นที่ทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาคเหนือตอนบน :

ธงชัย ยงยืน
หัวหน้าศูนย์
ศูนย์ประสานงานภาคเหนือตอนบน
Email: thongchai.sdn@gmail.com

สมควร ทะนะ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
ฝ่ายสนับสนุนแผนงานยุทธศาสตร์
Email: suttisan00@gmail.com

ศุภกฤต คงเปี่ยม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
ฝ่ายจัดการสำนักงานและพัฒนาบุคคล
Email: banpahsak@gmail.com

รักชนก จินดาคํา (6211006)
นักวิชาการประจำภาคเหนือตอนบน
สนับสนุนงานวิชาการและนวัตกรรม
Email: innovation@lannastopdrink.com

ศุภกิตติ์ คุณา (6211001)
นักจัดการพัฒนาองค์กร
Development Manager
Email: minichiangmai@gmail.com

กฤชวรพล สกุณาคีรี
เจ้าหน้าที่
งานสนับสนุนสื่อรณรงค์และธุรการสำนักงาน
Email: peteromkoi@gmail.com

นางสาวชนิดา บุญประเสริฐ (6211002)
เจ้าหน้าที่
ประสานงานเยาวชนภาค
Email: mom.imgib320@gmail.com

นางสาวกาญจนา ฟองตา (6211003)
เจ้าหน้าที่
ติดตามหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่
Email: kanjana.fongta2539@gmail.com

XXXXXX (6211004)
เจ้าหน้าที่
นักพัฒนา YSDN พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
Email: contact@lannastopdrink.com

XXXXXX (6211005)
เจ้าหน้าที่
นักพัฒนา YSDN พื้นที่จังหวัดเชียงราย
Email: contact@lannastopdrink.com