มช.ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

thaihealth-cmu

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโอกาสที่เข้าพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอร่วมกับสถาบันการศึกษา ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!