VDO บทบาทชุมชนเมืองกับการจัดการปัญหาและลดปัจจัยเสี่ยง จ.เชียงใหม่

บทบาทชุมชนเมืองกับการจัดการปัญหาและลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดเชียงใหม่

บทบาทชุมชนเมืองกับการจัดการปัญหาและลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ เป็นเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ในด้านวัฒนธรรม โดยการรวมตัวของชุมชนในเขตเมืองเก่า จนเกิดการขับเคลื่อนเมืองในบทบาทชุมชนเมืองกับการจัดการปัญหาและลดปัจจัยเสี่ยง ในเขตเวียงของจังหวัดเชียงใหม่

จัดทำโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน www.lannastopdrink.com

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!