สสอ.เชียงม่วน จ.พะเยา จัดกิจกรรมติดตามแลกเปลี่ยนผู้ที่ปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

ขยายโอกาสด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมีหน่วยการจัดการระดับพื้นที่ คนทำงานสร้างเสริมสุขภาพได้ใช้บริบทชุมชนในการขับเคลื่อนพื้นที่นั้น

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ได้มีการจัดกิจกรรมติดตามประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงานสำหรับผู้ที่ปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และเข้ารับการบำบัด โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ คือ

  • สร้างความตระหนักและป้องกันปัญหาพื้นที่ฐานของชุมชน การฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ผู้ป่วยครบถ้วนทั้งทางกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและชุมชนได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  • สร้างความตระหนักและป้องกันปัญหาการสูบบุหรี่และสารเสพติด การทำจิตสังคมบำบัด การทำสติบำบัด อาชีวบำบัด เป็นต้น เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิดความเชื่อของผู้ป่วย
  • สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการเชื่อมกับเครือข่ายพระสงฆ์และหมู่บ้านศีล การสานพลังสังคม พลังวัฒนธรรม พลังศีลธรรม จริยธรรม อันจะเป็นพลังทางปัญญา
  • ครอบครัว แกนนำชุมชน และหน่วยงานควรตระหนักและเข้าใจบทบาทของตนเองมากยิ่งขึ้น พร้อมให้การสนับสนุนผู้ให้เข้ารับการบำบัดด้วย กาย จิต สังคมบำบัด จะก่อให้เกิดการประสานงานเครือข่ายของครอบครัว และสามารถลดปัญหาต่างๆ ได้

Suchi News

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!