อำเภองาว จังหวัดลำปาง ถอดบทเรียนงดเหล้าเข้าพรรษา

วันนี้ (24 สิงหาคม 2562) ณ รพ.สต.บ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง สถานบันแสนพญ่า และเครือข่ายงดเหล้าได้มีการลงพื้นที่หนุนเสริมการดำเนินงาน ในช่วงเข้าพรรษา ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของพื้นที่ในช่วงที่ผ่าน ประเด็นที่พูดคุยกันในวันนี้ประกอบด้วย

  • พัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภองาว
  • ผู้สูงอายุจะทำอย่างไร สูงวัยอย่างมีค่า
  • ประเด็นงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา

ข้อค้นพบในวันนี้คือ

  • เนื่องจากมีนโนบายจากนายอำเภอ ทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.มีการรับลูกในการดูแลพื้นที่ 1 ต่อ 12 คน
  • จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาสาสมัคร 1 คนให้ดูแลก 12 คนไม่ได้ไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่สำหรับบางคน
  • จึงมีความจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง และทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกัน แต่อาจต้องใช้เวลาในดำเนินงานพอสมควร
  • กำนัน ผู้ใหญ่ ที่เป็นแกนนำปฏิญาณงดเหล้าเข้าพรรษาทุกคน เพราะจะต้องเริ่มเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนได้เห็น
  • เกิดการแลกเปลี่ยนกันในวงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำทุกระดับจะต้องเป็นตัวอย่าง
  • ขาดเครือข่ายด้านศาสนา (พระสงฆ์)

อย่างไรก็ตาม ครอบครัว ชุมชนค่อนข้างมีบทบาทในการ ชวน ช่วยเชียร์และร่วมกันกำหนดกติการชุมชน เช่นการจัดงานเลี้ยงไม่มีเหล้า การชวนร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมาย การให้เด็กๆ เยาวชนชวนผู้ปกครองงดเหล้าในช่วยเทศกาลต่างๆ และการสร้างคนต้นแบบดื่มเหล้าแล้วชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นั้นคือการยกย่อง เชิดชูให้สังคมได้รับรู้