อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสุพัตรา นิ่มกูล นายอำเภอเวียงหนองล่อง เป็นประธานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปลอดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปลอดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงหนองล่อง พร้อมรับนโยบายในการรณรงค์ปลอดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่

นางสุพัตรา กลุ่มเพิ่มเติมว่า ในช่วงเข้าพรรษาถึงว่าเป็นโอกาสที่ดี และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาสุขภาพ และชักชวนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ลด ละ เลิกดื่มสุรา พร้อมทำงานกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พัฒนาศักยภาพคนเลิกดื่มสุราตลอดชีวิต หรือ “คนหัวใจเพชร” นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรม พัฒนาจิตใจ ให้ผู้ที่ลด ละ เลิก การดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้สามารถเลิกได้ตลอดชีวิตต่อไป

Suchi News

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!