สคล.เหนือบน จัดกิจกรรม “14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน จัดงานครบรอบ 14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวทัศนีย์ ศิลปะบุตร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ มานพ แย้มสิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมพิธีเปิด

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ทางศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หนุนเสริม ให้กำลังใจคนทำงานที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ รวมถึงการเชิดชูหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เป็นแบบอย่างความร่วมมือและการทำงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ นายอำเภอนักรณรงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานประชาคมจังหวัด สถาบันการศึกษา และกลุ่มเยาวชนนักรณรงค์  และกิจกรรมในภาคบ่ายมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมทั้งบรรยายปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “14 ปี สานพลังเครือข่ายประชาสังคมเพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า” และเวทีเสวนาเรื่อง “บทบาทการจัดการปัญหาและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบที่หลากหลาย” ซึ่งมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นายบัณณฑัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 5 นายก่อสกุล บุญกิติพร ผู้จัดการแมงโก้พลัส และ นายสมเพชร มูลดี ผู้ใหญ่บ้านบ้านหม้อ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แลกเปลี่ยนเสวนา และยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนของคนทำงานหรือโฟกัสกรุ๊ป ของกลุ่มคนทำงานเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ โดยแยกเป็นกลุ่มความถนัดของพื้นที่งาน เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาที่ผ่านมาและปรับหาทิศทางเพื่อต่อยอดไปทำงานต่อข้างหน้า

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานภายใต้ภารกิจการกำกับทิศทางการทำงาน ติดตามหนุนเสริมกระบวนการทำงานของพื้นที่ ตลอดจนประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยหนุนเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสังคมงดเหล้าใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นเวลากว่า 14 ปี

ภาพ/ข่าว: ศุภกิตติ์ คุณา