บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย ทำประชาคมการขับเคลื่อนงานศพปลอดเหล้า และปลอดการพนัน

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย คณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกได้มีการประชุมการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ เพราะสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ดื่มสุราในชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีนักดื่มหน้าใหม่ที่มีอายุน้อยลง ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายทั้งต่อตัวผู้ดื่มเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ต่อครอบครัว ต่อชุมชน นอกจากนี้สุรายังก่อให้เกิดปัญหาการใช้สารเสพติดอื่นๆ

แนวทางการดำเนินงานในการประชุมวันนี้

  1. ประชุมแกนนำชุมชนป้องกันแก้ไขปัญหา และสร้างต้นแบบ
  2. วิเคราะห์ปัญหาชุมชน  เรียงลำดับความสำคัญของปัญหา
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนกำหนดมาตรการการดำเนินงาน งานศพปลอดเหล้า
  4. สนับสนุนป้ายรณรงค์งานศพปลอดเหล้าในชุมชน เก็บไว้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง และนำไปติดในงานศพเพื่อกระตุ้นเตือนให้ชุมชนได้รับทราบและปฏิบัติตาม
  5. ผู้นำชุมชนและแกนนำประชาสัมพันธ์กำกับติดตามและจัดการตามมาตรการชุมชน
  6. ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เจ้าภาพที่จัดงานศพปลอดเหล้า มอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!