จ.เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรการชุมชนเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”ร้านค้าคุณธรรม”

วันที่26-27มี.ค.62. ณ. รร.โพธิ์วดล รีสอร์ท เชียงรายงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.ชร. ร่วมกับ สำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสคร.1เชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรการชุมชนเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”ร้านค้าคุณธรรม” ระหว่าง. กลุ่มเป้าหมายร้านค้าในพื้นที่ตำบลเวียงชัย จำนวน40ร้านค้านำร่องในการดำเนินการตามกฎหมายยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่นี้สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับเครือข่ายทั้ง 4 อำเภอประกอบด้วย อ.เวียงชัย อ.พาน อ.แม่สรวย อ.แม่จัน จะได้รณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ โดยช่วยรณรงค์ร่วมกับลูกข่าย คือ การผลักดันให้เกิด ร้านค้าคุณธรรม เพื่อให้ขายเหล้าตามเวลา และอายุที่เหมาะสม สิ่งที่สำคัญ”ผู้นำชุมชนต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่น ชาวบ้านต้องร่วมมือกันทำงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องมีการรณรงค์ผ่านเด็ก เยาวชนและกลุ่มสตรี มีการใช้ทุนทางสังคมโดยให้ พระ ครู เป็นผู้ให้ความรู้ และร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชน อีกทั้งยังต้องสื่อสารกับชุมชนอยู่เสมอ รวมทั้งขยายเครือข่ายการร่วมมือ และที่สำคัญคือ ต้องทำ ‘เรื่องปลอดเหล้า’ ให้กลายเป็น ‘วิถีของชุมชน’ ด้วย”