อ.ไชยปราการ และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรม”วิ่งอิ่มบุญ สานอุ่นไอรัก” Diamond Heat Super Mini Marathon 2019

ภายใต้แนวคิด “พลังมด…ชวนงดเหล้าครบพรรษา” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือนนำไปเผยแพร่และชักชวนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ลด ละ เลิกดื่มสุรา ชุมชนมีบทบาทในการ ชวน ช่วย เชียร์ พัฒนาให้เกิดการเลิกเหล้าตลอดชีวิตจนเกิดการตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เลิกเหล้าโดยเด็ดขาด โดยไปช่วยเหลือแนะนำให้คนที่ยังดื่มสุราอยู่ให้เลิกดื่ม และ ไปแนะนำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากสุราต่อไป”

ด้วยเหตุนี้ชมรมคนหัวใจเพชร อ.ไชยปราการ และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จึงได้จัดกิจกรรม”วิ่งอิ่มบุญ สานอุ่นไอรัก” Diamond Heat Super Mini Marathon ซึ่งมีภารกิจดังนี้

ภารกิจ/กิจกรรมของชมรม

  • กิจกรรมการโน้มน้าวจิตใจ ชวน ช่วย เชียร์
  • กิจกรรมการลงมือทำในชุมชน รณรงค์อย่างต่อเนื่อง
  • กิจกรรมให้ความช่วยเหลือ เยี่ยมให้กำลังใจ
  • กิจกรรมกับคนแวดล้อม/สิ่งแวดล้อม /มาตรการชุมชน
  • การผลักดันให้มีนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่
  • การบูรณาการความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานประกอบการ