แกนนำคนหัวใจเพชร ชวน ช่วยเชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้จัดอบบรมและสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มผู้อายุ และ อสม.ในตำบลเพื่อให้ได้มีการชวน ช่วยเชียร์งดเหล้าเข้าพรรษา ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และแกนนำอาสมัครที่ผ่านกระบวนการอบรมได้เป็นวิทยากร บอกเล่าประสบการณ์จากที่ติดเหล้าอย่างหนัก จนลด ละ และเลิกได้ในทีสุด ปัจจุบันมีบทบาทหน้าที่ในชุมชนเรื่อง ชวน ช่วยเชียร์ และการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มที่ที่มีความพยายามลด ละได้ประกอบอาชีพ และพบปะกัน

นางยุพิน ตุ่นมิตร ผญบ.เกาะกลาง ต.ป่าแดด แกนนำชวนคนเลิกเหล้า กล่าวว่าเพื่อให้เลิกสุราได้อย่างเข้าใจ และต้องให้กำลังใจ การติดตาม ดึงครอบครัวเข้ามาช่วย รวมถึง สังคม สิ่งแวดล้อม หรืออาจใช้หลัก ศาสนา เข้ารักษา และการค่อยๆสร้างค่านิยมเรียนรู้ที่ถูกต้อง ชี้ให้เห็นปัญหาพิษภัยของการดื่มเหล้า”

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!