จ.ลำปาง จัดทำหลักสูตรอบรมนักศึกษโครงการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่กระตุ้นการบังคับใช้กฎหมายและเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยงจังหวัดลำปาง

วันที่๒๑กรกฎาคม๒๕๖๐ พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประขาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางเป็นประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่กระตุ้นการบังคับใช้กฎหมายและเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยงจังหวัดลำปาง ครัังที่๑/๒๕๖๐ ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

เพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมนักศึกษาจำนวน๑,๐๐๐คนจาก๑๐สถาบันการศึกษาซึ่งประกอบด้วย๑.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง๒.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง๓.มหาวิทยาลัยเนชั่น๔.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต๕.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง๖.วิทยาลัยเทคนิคลำปาง๗.วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลำปาง๘.วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง๙.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผแม่เมาะ๑๐.สถาบันการพละศึกษาจังหวัดลำปาง ให้เป็นเยาวชนอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำปาง

 

ภาพ / ข่าว : ประชาคมเครือข่ายประขาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!