คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านต้นแบบลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวด ณ บ้านป่าฝาง ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

วันที่ 16 มิ.ย. 60 เวลา 13
30.น. คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านต้นแบบลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มาประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวด ณ บ้านป่าฝาง ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว โดยมีท่านสิทธิ์ วงศ์ม่าน นอภ.ภูกามยาว ได้มาเป็นประธานเปิดงาน และมีท่านผู้ใหญ่บ้านเจริญ เสมอเชื้อ ฝ่ายปกครองอ.ภูกามยาวสสอ.ภูกามยาว กศน.อ.ภูกามยาว พช.ภูกามยาว รพ.สต.ป่าฝาง อบต.ห้วยแก้ว และประชาชนบ้านป่าฝางได้เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ ผลการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะกรรมขอขอบคุณหน่วยงานทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการประเมินในครั้งนี้

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!