กลุ่มแม่หญิง ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา จัดกิจกรรมห่วงใยใส่ใจสภาพห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แม่หญิงห่วงใยใส่ใจสภาพห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำบลควร เมื่อวันที่ 14 พ.ค.60 ณ อบต.ควร อ.ปง จ.พะเยา กลุ่มสตรีและ อสม.ในตำบลได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่แม่หญิงควรพึงกระทำให้เป็นแบบอย่างให้กับครอบครัว ชุมชน เยาวชนและในตำบลต่อไป อันเนื่องมาจากสภาพสังคมปัจจุบันถูกมองว่าแม่หญิงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใรพื้นที่ เช่น ดื่มแล้วทะเลาะกับครอบครัว ๆแตกแยก และส่งผลให้มีการดื่มเยอะขึ้น ทั้งนี้ประธานกลุ่มจึงเลงเห็นความสำคัญจึงได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแอลกอฮอล์เบื้องต้น. และต่อไปจะไม่ส่งเสริมการดื่ม การขายในสถานต้องห้าม โดยเริ่มงานศพ งานบุญต่างๆ ต่อไป

 

ภาพโดย ปิยรัตน์ จงถนอม

ข่าวโดย Somkuan

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!