เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กิจกรรมอบรมประชาอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำปางโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยง

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง และผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมประชาอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำปางโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดลำปาง ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ( ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กิจกรรมที่ ๓ ) โดยมีผู้เข้ากิจกรรมเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ,ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนถึงคณะกรรมการหมู่บ้านจากหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง ๑๓ อำเภอของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!