จ.แพร่จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกตรวจเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 จังหวัดแพร่จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกตรวจเตือนเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493

โดยมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ ป้องกันจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแพร่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายเยาวชนองค์กรงดเหล้าจังหวัดแพร่ร่วมกันออกตรวจเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพระราชบัญญัติ สุรา

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กระจายตามถนนเส้นหลัก 3 เส้น ได้แก่ถนนยันตรกิจโกศล ถนนเจริญเมืองและถนนช่อแฮ เพื่อให้ประชาชนเคารพกฎหมายและปฏิบัติให้ถูกต้อง ผลการออกตรวจพบการกระทำความผิดจำนวน 4 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับตามพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493

 

ภาพ/ข่าวโดย :  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดแพร่

เล่าเรื่องเหล้า เยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.แพร่ )
error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!