ประชาคมลดปัจจัยเสี่ยง จ.เชียงรายจัดกิจกรรมรณรงค์”ลดเมา เพิ่มสุข” 2560

วันนี้ 9 เม.ย.60 ณ บริเวรพระบรมรูปราชการที่ 5 ศาลากลางหลังเก่า จ.เชียงราย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก 3) ร่วมกับประชาคมลดปัจจัยเสี่ยง จ.เชียงรายจัดกิจกรรมรณรงค์”ลดเมา เพิ่มสุข” 2560 ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนอาสาเป็นตัวขับเคลื่อนลดเมา ลดอุบัติเหตุในการที่จะพัฒนา และการจัดปัญหาระดับพื้นที่ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยด้วยบริบทท้องถิ่นรวมถึงการขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

ภาพโดยสมพร ทองดี ข่าวโดย Somkuan

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!