สวดมนต์สร้างปัญญา พัฒนาสุขภาวะ

เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมสวดมนต์สร้างปัญญา พัฒนาสุขภาวะ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน โดยมีหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วม อาทิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22, วัดหลวง อ.ปาย, โรงพยาบาลปาย, โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพรและโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) จำนวนกว่า 150 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “โครงการธรรมะสัญจรในโรงเรียน” ตลอดปี 2558 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสมต่อองค์กร เช่น โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร จัดกิจกรรม การนักเรียนนำสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมและร่วมสนทนาธรรมในหัวข้อ ค่านิยมหลัก 12 ประการ เรียนรู้การนั่งสมาธิและหลักธรรมยาตรา หลักการถวายเพลแด่พระสงฆ์และอาหารที่ควรนำถวาย และเดินทางไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดโดยใช้หลักธรรมยาตรา เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจความหมายของศาสนาและการประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ถูกต้องของศาสนา ร่วมถึงการสร้างเครือข่ายภาคเยาวชนในการช่วยทำนุบำรุงศาสนา และเพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนประพฤติในสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งปวงผ่านกิจกรรมเหล่านี้และได้บำเพ็ญประโยชน์

 

 

เรียบเรียง : เจนจิรา  ศิริคำ
ภาพ : ศุภกิตติ์  คุณา