อ.ภูกามยาว จ.พะเยา จัดประชุมถอดบทเรียน และกำหนดทิศทางการลดปัจจัยเสี่ยง และเสนอให้ยุบสุราชุมชน

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ห้องประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยาได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับหมู่บ้าน เพื่อคืนข้อมูล เน้นย้ำมาตรการและ ถอดบทเรียนปัญหาเรื่องการบริโภคแอลฯระดับอำเภอ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจำรัส  โสตถิกุล อำเภอภูกามยาว เป็นประธานเปิด…ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแกนนำหมู่บ้าน รวม 164 คน คน..มีการเสนอแนะการแก้ไขปัญหาประเด็นสุราชุมชน ที่เป็นปัญหาหนักของทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะผลกระทบด้านสุขภาพและสังคมในชุมชน และ 2 ใน 3 ตำบลของ อ.ภูกามยาว ก็มีข้อเสนอให้ใช้นโยบายยุบโรงกลั่นสุราชุมชนเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่สำคัญ ดีกว่าที่จะมีแก้ปัญหาปลายเหตุซึ่งสำเร็จยากและสิ้นเปลืองงบประมาณมาก

ทั้งนี้ว่าที่ร้อยตรีจำรัส  โสตถิกุล นายอำเภอภูยาว ได้เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับหมู่บ้านซึ่งเป็นให้การสนับสนุน รณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในหมู่บ้าน ทำงานร่วมกับประชาคมงดเหล้าและองค์กรต่างๆ ใช้การรณรงค์ในประเด็นงดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์งานศพและงานบุญปลอดเหล้า เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้การซื้อ การขาย และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าถึงได้ยากขึ้น อันเป็นการปกป้องเยาวชนจากพิษภัยจากน้ำเมา ซึ่งการร่วมรณรงค์ของนายอำเภอและผู้บริหารท้องถิ่น จะช่วยหนุนเสริมการทำงานในระดับพื้นที่ได้ผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ภาพโดย : ปิยรัตน์  จงถนอม

ข่าวโดย ; อรุณี ชำนาญยา