ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพะเยาร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าวังทอง ประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในชุมชนนี้ ประเด็นแอลกอฮอล์และการพนัน

เมื่อวันที่ที่ 1 ก.พ. 2560 ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพะเยาร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าวังทอง จัดประชุมประชาคมชุมชนวัดป่าแดง หมู่ที่ 3,9,12 เรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในชุมชนนี้ ประเด็นแอลกอฮอล์และการพนัน…เพื่อทบทวนเน้นย้ำการนำมาตรการชุมชนไปบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้เป็นการค้นหามาตรการเชิงชุมชน เป็นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราซึ่งนอกจากจะมีเป้าหมายในการลดการดื่มสุราแล้วยังมีเป้าหมายในการลดการบาดเจ็บและการตายที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราในทุกกลุ่มอายุ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การให้สื่อมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนัก การอบรมร้านค้าปลีกที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ การตรวจจับร้านค้าต่างๆ ที่ขายสุราว่าปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่โดยการไม่แอบขายสุราให้กับเยาวชนอายุก่อนเกณฑ์ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการขับรถหลังดื่มสุรา และการลดโอกาสของเยาวชนในการเข้าถึงสุรา

 

ภาพโดยปิยรัตน์ จงถนอม

ข่าวโดย Somkuan

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!