กลุ่มรักสุขภาพหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน จัดอบรมการประกอบอาชีพครอบครัวต้นแบบและบุคคลต้นแบบที่เลิกขาย เลิกดื่มสุรา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 กลุ่มรักสุขภาพหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน จัดอบรมในการประกอบอาชีพใหม่สำหรับครอบครัวต้นแบบและบุคคลต้นแบบที่เลิกขาย เลิกดื่มสุรา ซึ่งเป็นการให้โอกาสผู้ที่หลงผิดอยากมาใช้ชีวิตที่มีความสุข ความปลอดภัย อีกทั้งยังมีอีกหลายคนที่เริ่มสนใจเข้าร่วม อยู่ระหว่างตัดสินใจ และรอสังคมให้พื้นที่พูดคุยมีอาชีพให้ โดยเฉพาะคนในพื้นที่ด้วยกัน

ทั้งนี้การให้ความสำคัญในการพัฒนาครอบครัวและบุคคลต้นแบบที่เลิกขาย เลิกดื่มสุรานำมาอบรมฝึกทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่สามารถเลิกดื่มเหล้าและผู้ที่ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างกำลังแรงงานให้มีคุณภาพ และเพิ่มทักษะนิสัย หรือวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเปิดโอกาสให้ผู้ที่หลงผิดอยากมาใช้ชีวิตที่มีความสุข
การดำเนินงานโครงการนี้ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก 20 ครอบครัว 20 คนต้นแบบ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ของครอบครัวต้นแบบและบุคคลต้นแบบที่เลิกขาย เลิกดื่มสุรา  ในพื่นที่ มีอาชีพและทักษะในการทำงานเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข
ข่าวโดย : นางสาวณัฏฐพร   หมั่นผดุง
ภาพโดย : นายกำพล    หมอกมุงเมือง   (ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลำพูน)
error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!