ชุมชนบ้านท่าช้าง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน จัดโครงการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา โดยชุมชนมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ชุมชนบ้านท่าช้าง จัดโครงการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าช้าง ณ วัดกุญชรติถาราม ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

165

โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ชุมชนมีการเรียนรู้ ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมการดื่มสุราในชุมชนร่วมกัน มีแนวทางในการแก้ปัญหา ภายใต้การนำของผู้นำชุมชน เกิดการทำงานเชิงระบบ มีโครงการและกิจกรรมรองรับต่อเนื่อง ยั่งยืน ใช้หลักศาสนาผสานรวมกับวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ให้มีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ให้เป็นหมู่บ้านที่มีผู้ที่สามารถเลิกสุราได้สำเร็จ

132

128

ทั้งนี้ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านท่าช้าง ร่วมกันเรียนรู้ในการสำรวจปัญหา  วางแผน ดำเนินการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราในชุมชน ดำเนินกิจกรรมลด ละ เลิกการดื่มสุราตลอดจนสร้างเครือข่ายจากองค์กรต่างๆ ร่วมมือกันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราในชุมชนโดยเน้นความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ให้ตระหนักถึงปัญหาและพัฒนากระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหาการดื่มสุราโดยการพึ่งพา

168

 

ข่าวโดย : นางสาวณัฏฐพร  หมั่นผดุง

ภาพโดย : นายกำพล  หมอกมุงเมือง

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!