งานเกษียนอายุราชการปลอดเหล้า บุหรี่ ที่บ้านจอเจริญ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

14291694_178630522573758_3122902127617828256_n

วันที่ 14 กันยายน 2559 บ้านจอเจริญ อ.เวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้จัดงานเลี้ยงครูเกษียนอายุราชการปลอดเหล้า บุหรี่ในโรงเรียนอีก 1 พื้นที่รูปธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ชึ่งสถานศึกษาเป็นพื้นฐานอนาคตของเด็ก เยาวชน เด็กจะดีต้องมีศีลธรรมโดยมีแม่แบบ แม่พิมพ์อันดีงามควรสรรเสริญ ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต ร่างกายทรุดโทรม แล้วยังเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต จึงมีรณรงค์ให้ครูเปลี่ยนค่านิยมดื่มเหล้า สูบบุหรี่ในงานเกษียนอายุราชการหมดไป ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความสิ้นเปลืองในการจัดงานแต่ละครั้งแล้ว ยังช่วยลดปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมาด้วยและยังเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีงามแก่เด็ก เยาวชนต่อไป

14370358_178630545907089_1042707108538156973_n

14364871_178630589240418_3105757475263604884_n

ข่าวโดย : นางสาวกนิษฐา   โฮมแพน

จัดงานเลี้ยงครูเกษียนอายุราชการปลอดเหล้า บุหรี่ เป็น

 

 

 

ขอบคุณคณะครู แกนนำในพื้นทุกท่านที่ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง จนทำให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญ