จ.ลำพูน จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบโครงการอย่างมีส่วนร่วม” ตามแนวทางการบริหารโครงการเชิงผลฤทธิ์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลำพูน ได้จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบโครงการอย่างมีส่วนร่วม” ตามแนวทางการบริหารโครงการเชิงผลฤทธิ์ ร่วมกับเครือข่ายทำงานเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุดอยเวียง หมู่ 9 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

DSCF4283

ผู้เข้าร่วมประชุมประชุมในครั้งนี้ได้แก่ เครือข่ายคนทำงาน ๓ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบ้านธิ ได้แก่ ผู้นำ, สสอ.บ้านธิ, อสม., เยาวชน อำเภอเวียงหนองล่อง ได้แก่ ผู้นำ, รพ.สต.เวียงหนองล่อง, อสม., กรรมการวัด, จิตอาสา, ผู้สูงอายุอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รพ.ลำพูน อ.เมือง, งานบำบัด จิตเวช และอำเภอเมือง ต.ต้นธง สถาบันวิจัย     หริภุญชัย

DSCF4326

การจัดประชุมในครั้งนีี้เพื่อ ๑) เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำพูนมีแนวคิดและหลักการเดียวกันในการดำเนินโครงการ  ๒) เครือข่าย ปชค.ลำพูน ร่วมออกแบบโครงสร้างจังหวัด ผ่านปฏิบัติการและขั้นตอนอย่างเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง  ๓) เครือข่าย ปชค.ลำพูน ได้โครงการจังหวัดลำพูน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ แนวทางการบริหารโครงการเชิงผลสัมฤทธิ์ (วบส.) ตลอดจนชี้ให้เห็นภาพรวม และกระบวนการที่ต้องปรับเปลี่ยนการทำงาน โดยจะเน้นการทำงานเชิงเครือข่ายมากขึ้น พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนการทำงานหรือรูปแบบเครือข่ายที่ต่างกันไปใน ๓ อำเภอ และเสนอแนวทางและร่วมออกแบบและกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการฯ จ.ลำพูน ๕๙ – ๖๐ ตามแนวทางโครงการเชิงผลฤทธิ์ต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย : นางสาวกนิษฐา  โฮมแพน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!