มหาวิทยาลัยพะเยา ชูรับน้องสร้างสรรค์ ไร้ความรุนแรง ไร้แอลกอฮอล์

FileStorageมหาวิทยาลัยพะเยาวางมาตรการคุมเข้ม ชูรับน้องสร้างสรรค์ ไร้ความรุนแรง ปลอดเหล้า ห้ามรับน้องนอกสถานที่ เปิดสายด่วนรับร้องเรียน ให้คำปรึกษา ประสานชาวบ้านสอดส่องดูแลเต็มที่ พร้อมใช้ ระบบเวียงเข้ามาดูแลน้องใหม่ให้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ด้วยกิจกรรมพาน้องเดินขึ้น นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็น และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่มาโดยตลอดในปีการศึกษา 2559 จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกิจการนิสิต ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตในแต่ละคณะ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม องค์การนิสิตและสภานิสิตของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการหลักในการกำหนดนโยบายและขอบเขตของการจัดกิจกรรมรับน้องให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ ไร้ความรุนแรงเกิดขึ้น อีกทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (กนช)โดยมีสภานิสิตเป็นแกนนำ โดยยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559ซึ่งมีนโยบายให้การจัดกิจกรรมควรเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ไม่รุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ดื่มสุรา และเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด ไม่กระทบการเรียน และห้ามจัดกิจกรรมนอกสถานที่โดยเด็ดขาด นอกจากนั้นได้มีการเปิดสายด่วนหมายเลข 054-466741 โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้คำปรึกษา และประสานกับชาวบ้านในชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อคอยอดส่อง ดูแลการจัดกิจกรรมของนิสิตอย่างใกล้ชิด

14081259_160645834372227_1503043480_n

14101662_160645891038888_640861245_n

14111970_160645821038895_350228012_n

13936786_162452137524930_962371089_n

14102090_162452157524928_413414363_n

ภาพและข่าวโดย  :มหาวิทยาลัยพะเยา

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!