ประชุมหารือจัดทำโครงการเจริญพระพุทธมนต์สัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

14001948_1068115003279533_326877181_o
                เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า (ส่วนงานที่ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ฝ่ายปกครอง ๘ คน,กำนันทุกตำบล,นายก อปท.ทุกแห่ง, รพ,สาธารณสุข,รพ.สต.ทุกแห่ง,ประธาน อสม.ทุกตำบล,ประธานแม่บ้านทุกตำบล,ประธานผู้สูงอายุทุกตำบล, ร่วมกับเจ้าอาวาสทุกวัด)
13950939_1068114859946214_555164152_o
                เนื่องด้วย คณะสงฆ์อำเภอแม่ใจ และอำเภอแม่ใจ ได้จัดทำโครงการเจริญพระพุทธมนต์สัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ “มีศีล มีสุข มีปรองดอง มีสมานฉันท์ มีสามัคคี มีสันติสุข” ตลอดถึงการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้นัดประชุมหารือกับทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรม
ภาพ/ข่าวโดย : พระครูพิพิธสาธุการ