กระทรวงมหาดไทย มอบโล่เชิดชู 148 นายอำเภอและผู้บริหารท้องถิ่นนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง หวังสร้างสุขแก่สังคมไทย

DSC_2617

เมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ จ.นนทบุรี กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่นงดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ประจำปี 2558-2559 จำนวน 148 คน จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานสนับสนุน การรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยงอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับประชาคมงดเหล้าและองค์กรต่างๆ ใช้การรณรงค์ในประเด็นงดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์งานศพและงานบุญปลอดเหล้า เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้การซื้อ การขาย และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าถึงได้ยากขึ้น อันเป็นการปกป้องเยาวชนจากพิษภัยจากน้ำเมา ซึ่งการร่วมรณรงค์ของนายอำเภอและผู้บริหารท้องถิ่น จะช่วยหนุนเสริมการทำงานในระดับพื้นที่ได้ผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

IMG_3808

นายประทีป กีรติเรขา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษว่า ตั้งแต่ปี 2556 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสสส. ได้สนับสนุนนายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันเพิ่มจำนวนถึง 250 ท่านที่ได้รับรางวัลอันมีค่านี้ ซึ่งในปีนี้ยังสนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถิ่นด้านการส่งเสริมค่านิยมงานบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีก 50ท่าน  เพื่อให้ขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมของกระทรวงมหาดไทย  มีการสร้างความเข้าใจ ทำข้อตกลงร่วมของชุมชน แจ้งเบาะแส การบังคับใช้กฎหมายในสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุรา และแหล่งอบายมุขอื่น จากการดำเนินงานของนายอำเภอและผู้บริหารท้องถิ่น มีการทำงานเชิงบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เช่น นโยบายงานบุญเมืองยศปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ของ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร การออกมาตรการ 17 มาตรการของอำเภอบัวเชด เพื่องดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ การพนัน นโยบายแค่หลวงปลอดเหล้า ของอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และการประสานพลังภาคีเครือข่ายของอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีนายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่นเป็นแบบอย่าง การทำงานนี้จะเป็นพลังการเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของคนไทยได้

DSC_2585

ทั้งนี้นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา และ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดได้กล่าวให้กำลังกับนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นประจำปี ว่าขอให้ทุกท่านเป็นตัวอย่างที่ดี และจริงใจในการทำงาน ที่สำคัญคือมีอยู่ 3 ส่วน คือ1.การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 2.การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติของงานประเพณีต่างๆ 3.การคืนข้อมูลให้พื้นที่ ชุมชนเพื่อสะท้อนข้อเท็จจริง  และการวางแนวทางแก้ไขร่วมกัน

DSC_2590

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบัน โดยระยะหลังๆมีประชาชนร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาประมาณ 80% โดยงดตลอดทั้งตลอด 3 เดือนประมาณ 40% ประหยัดเงินได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท ที่สำคัญคือทำให้ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของครอบครัว ซึ่งผลการรณรงค์ทั้งปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรวมค่อนข้างคงที่ ประมาณ 30-32% มาตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา เพศชายมีอัตราการดื่มที่สูงกว่าเพศหญิง แต่จะมีแนวโน้มการดื่มแอลกอฮอล์ลดลงเรื่อยๆ จาก 55.8% ในปี 2544 มาเป็น 52.9% ในปี 2558 ในขณะที่เพศหญิงมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 9.79 ในปี 2544 มาเป็นร้อยละ 12.92 ในปี 2558 ซึ่งการรณรงค์ที่ผ่านๆมาได้รับความร่วมมือจากข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในทุกระดับเป็นอย่างดี และเมื่อนำนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ถือเป็นสิ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างความสุขของสังคม และยังสอดคล้องกับพันธกิจของ สสส. ในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืนเช่นกัน

DSC_2619

นายสมาน  กองแก้ว นอภ.นาหมื่น  จ.น่าน

DSC_2620

นายอนันต์  ภัทรเดชมงคง  นอภ.ฮอด จ.เชียงใหม่

DSC_2626

นายศิวะ  ธมิกานนท์  นอภ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

DSC_2629

นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล นอภ.ร้องกวาง จ.แพร่

DSC_2593

นางวันดี  ราชชมพู นอภ.เวียงชัย จ.เชียงราย

DSC_2594

นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ นอภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

DSC_2597

นายสมศักดิ์ คณาคำ นอภ.แม่จัน จ.เชียงราย

DSC_2598

นายสมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ นอภ.พาน จ.เชียงราย

DSC_2600

ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมพู นอภ.เมือง จ.พะเยา

DSC_2603

ว่าที่ร้อยตรีศรวรรษ  บุนนาค  นอภ.เสริมงาม จ.ลำปาง

DSC_2605

นายชัยพฤติ์ เชียรธานรักษ์ นอภ.งาว จ.ลำปาง

DSC_2607

นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส  นอภ.บ้านธิ จ.ลำพูน

DSC_2611

นายธนพงษ์  นิลยกานท์  นอภ.เมือง จ.ลำพูน

DSC_2614

นายพงษ์พีระ  ชูชื่น นอภ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

DSC_2498

นายชิษณุพงศ์ บูรณา นอภ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

DSC_2537

นายเกียรติศักดิ์  ป้อมทองคำ นอภ.นาหมื่น จ.น่าน

DSC_2622

นางนิติยา  พงษ์พานิช  นอภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

DSC_2628

นายคุณวัฒน์  สุคันธะกุล นอภ.สารภี จ.เชียงใหม่

DSC_2323

นายรัฐวุฒิชัย  ใจกล้า นายก อบต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

DSC_2371

นายชัยรัตน์  ทองใบ นายก อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

DSC_2632

นางสาวจุฬาสินี  พรหมเผ่า นายกเทศบาลเมืองพะเยา

DSC_2634

นางธนพร  วังเมือง นายก อบต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

DSC_2617

DSC_2630

เนื้อหาข่าว : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
ภาพ : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเหนือตอนบน (สคล.)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า