เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดน่านนำร่อง8อำเภอ “งดเหล้าครบพรรษา ศรัทธากล้าถึงสิ้นปี”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการงดเหล้าครบพรรษา ศรัทธากล้าถึงสิ้นปี ร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมวัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

13682530_735634616574423_1880043150_o

การจัดประชุมในครั้งนี้ นายเอนก สิทธิ ผู้ประสานงานจังหวัด ได้นำเสนอแนวทางกิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิญาณตนเลิกเหล้างดเหล้าให้ครบเข้าพรรษา เป็นต้นว่ากิจกรรมให้กำลังใจระหว่างพรรษา การสร้างมาตรการชุมชน กติกาหมู่บ้าน และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง  ด้านนางเยาวลักษณ์  อนุรักษ์ รองประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดน่าน มีความเห็นว่าทุกกิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการควรให้ความสำคัญกับผู้ปฏิญาณตนเลิกดื่มโดยชุมชนสามารถสร้างกิจกรรมให้ผู้ปฏิญาณตนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทั้งนี้คาดหวังว่าจะสามารถสร้างสังคมของคนไม่ดื่ม ซึ่งจะเป็นแรงหนุนเสริมกำลังใจต่อกันจนสามารถเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิต

13680639_271980129845140_6091464184874327008_n

การจัดเวทีการประชุมครั้งนี้เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการในระดับชุมชน ซึ่งมีพระสงฆ์นักพัฒนาทั้ง 8 อำเภอเป็นกลไกสำคัญ  ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงกิจกรรมแข่งเรือปลอดเหล้าของจังหวัด มุ่งเน้นเด็ก เยาวชน รวมไปถึงประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึก และค่านิยมของคนเมืองน่านในการ ลด ละ เลิก เหล้า ต่อไป

13709448_735634356574449_536763063_o

เนื้อหาข่าวโดย :  นางสาวกนิษฐา  โฮมแพน

ภาพโดย : นางสาวกนิษฐา  โฮมแพน