บ้านหม้อ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน ชุดโครงการชุมชนลดการดื่มสุราในงานฌาปนกิจศพ

13617589_1740374946251913_1460063930_n

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ วัดกุมภประดิษฐ์(บ้านหม้อ) ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน ชุดโครงการชุมชนลดการดื่มสุราในงานฌาปนกิจศพ ของชุมชนเพื่อขยายผลสู่สาธารณะ จาก 1 หมู่บ้านขยายเป็น 25 หมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล ทำโครงการดังกล่าวมีเป้าหมาย เพื่อให้เจ้าภาพ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการพนันในงานบุญ รวมถึงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครอบคลุมเทศกาลงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น และระดับหมู่บ้าน ทำให้เกิดรูปธรรมมีพื้นที่ต้นแบบที่มีกระบวนการทำงาน

13644377_1740374949585246_573291877_n

ทั้งนี้ได้กำหนดพื้นที่ ปลอดเหล้าในงานศพ งานวัด งานบุญเข้าพรรษา และงานที่จัดในบริเวณวัด และได้วางแนวทางดังนี้

1. เน้นการประชุมกลุ่มผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรต่างๆในชุมชน/ตำบล

2. เน้นการให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมประชาคมของหมู่บ้าน ยอมรับนโยบายของตำบล

3. เน้นการประชาสัมพันธ์ การประสานงาน การชักจูง สร้างแรงจูงใจ ติดตามความก้าวหน้า ประเมิืินผลงาน ในงานศพ งานบุญ งานประเพณีต่างๆ

4. เน้นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมงานและครอบครัว ชุมชนให้เสริมพลังใจในการจัดกิจกรรม เืพื่อดด ละ เลิก สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง

 

 

ภาพโดย ประเสริฐ ข่าวโดย ;Somkuan

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!