จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อม “เวียนเทียนเข้าพรรษา ชวนมาเลิกเหล้า”

เมื่อวันที่ 27 มิถุายน 2559 จังหวัดพะเยาได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเวียนเทียนกลางทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 28 ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ

13555772_729111317226753_1965472121_o

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมหารือประกอบไปด้วย สำนักงานัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา และศูนย์ปฏฺบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา ซึ่งจากการประชุมได้สรุปเนื้อหาดังนี้ กำหนดวันจัดงาน วันที่ 16-20 กรกฏาคม 2559 โดยมีชื่อเฉพาะในการจัดงานในครั้งนี้ คือ  “เวียนเทียนเข้าพรรษา ชวนมาเลิกเหล้า” สถานที่ในการจัดงานลานเอนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา และวัดติโลกอาราม กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การเวียนเทียนทางน้ำ การตักบาตรข้าวเหนียว การแสดงบนเวทีของเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบศิล 5 การจัดนิทรรศการมีชีวิตของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ การเทศน์ 2 ธรรมมาสน์ และการเทศเรื่องโทษ และพิษภัยของการดื่มสุราโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต การหล่อและถวายเทียนจำนำพรรษา การจัดกิจกรรมและนิทรรศการในครั้ง เพื่อสื่อให้เห็นถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดพะเยา ตลอดจนการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

13555585_729111323893419_328629451_o

 

ภาพ : นางสาวกนิษฐา   โฮมแพน

ข่าว : นางสาวณัฏฐพร   หมั่นผดุง