พะเยา-ลงนามMOU กับทุกหน่วยในการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด

image

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน เป็นสักขีพยาจัดลงนามความร่วมมือ MOU กับทุกหน่วยในการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งแรกของจังหวัดพะเยา โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา ประธานศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์จังหวัดเยา โดยมีข้อตกลงร่วมกัน 4 ข้อดังนี้
1. โดยให้ข้าราชการเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
2. ควบคุม กำกับไม่ให้มีการจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ หรือบริเวณต้องห้ามตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
3. ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด
4. สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมจัดงานประเพณีระดับจังหวัด อำเภอปลอดแอลกอฮอล์

image

ทั้งนี้ทุกหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดโยชน์สูงสุดต่อไป

image

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!