สสส.ขึ้นเหนือจัดการประชุมภาคีสัมพันธ์ “ข่วงกำกึ๊ด มองสุขภาพให้กว้างสร้างความสุขให้สังคมไทย”

สสส.ภาคีสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เครือข่ายภาคี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมภาคีสัมพันธ์ภาคเหนือสานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยใช้ชื่อว่า “ข่วงกำกึ๊ด มองสุขภาพให้กว้างสร้างความสุขให้สังคมไทย” โดยมีภาคีเครือข่ายจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เน้นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะ เพื่อเชื่อมประสานงาน การติดตาม และสนับสนุน หนุนเสริมเพื่อให้ประสบผลสำเร็จเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยคณะการจัดการ และทีมวิชาการจะคอยเก็บเกี่ยวผลผลิตการทำงานของเครือข่ายเพือมุ่งไปสู่นโยบายต่อไป

สสส.ภาคีสัมพันธ์

สสส.ภาคีสัมพันธ์

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!