เทศบาลเมืองพะเยา จัดเวทีสาธารณะลอยกระทงปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2558

ลอยกระทง - พะเยา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนากเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะลอยกระทงปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2558โดยเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อระดมความคิดเห็นในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมตามวิถีคนกว๊านพะเยาให้คงอยู่สืบไป และห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีตัวแทนชุมชนจาก 14 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาเข้าร่วมเวทีอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดราชฤคห์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลอยกระทง - พะเยา

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีมติทั้ง 14 ชุมชนเห็นชอบว่าควรปลอดเหล้า-เบียร์ ในพื้นที่การจัดงาน โดยให้มีการติดป้ายประกาศคำสั่งพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ ให้ครอบคลุม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามรอบกว๊านอย่างต่อเนื่อง และภายในงานร้านค้าต้องไม่มีเหล้า-เบียร์ ถ้ามีตัดออกจากงานทันที

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!