คณะทำงานยุทธศาสตร์เชียงใหม่ จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์

20150925_110928

เมื่อวันทึ่ 25 กันยายน 2558 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พระครูสมุห์วิเชียร์ คุณธมฺโม ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จัดประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เพื่อที่จะคืนข้อมูลให้กับ 25 อำเภอ และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนปี 59

20150925_110627

สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อไป งานเฝ้าระวัง เวทีอำเภอครั้งที่ 2 เวทีระดับโซน และการทำงานเป็นคู่ขนานทั้งทีมภาค ทีมจังหวัดจะต้องมีการประสานกันให้มากขึ้น และที่สำคัญการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทั้งเนื้อหา การเงินควรสอดคล้องกันไป  จากการลงพื้นที่และติดตามงานในพื้นที่นั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัย อาทิ ราคาของสุราที่ค่อนข้างถูกและมีจุดจำหน่ายจำนวนมาก ทำให้เยาวชนสามารถซื้อและเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย ตัวอย่างพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลใกล้ชิด รวมทั้งสภาพแวดล้อมในบ้านและในชุมชนของเยาวชน เป็นต้น ทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองก็มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ในการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน

20150925_110856

 

 

 

ภาพและข่าวโดย : Somkuan