สสส. ลงนามกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง พัฒนา “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต

เปิดศูนย์ สสส.ลำปาง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” จังหวัดลำปาง โดยมีนายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมเปิดตัวนิทรรสการสุขภาวะนำร่อง “Sex วัยรุ่นเลือกได้” ซึ่งเป็นชุดนิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น เพื่อสร้างความเข้าใจและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ทางเลือกต่าง ๆ ที่วัยรุ่นต้องตัดสินใจ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง

เปิดศูนย์ สสส.ลำปาง

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สุขภาวะขึ้น เพื่อทำหน้าที่รวบรวมแลเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาวะองค์รวม ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย ใจ สังคม และปัญญา สู่ประชาชนทั่วไป โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การให้บริการห้องสมุดสร้างปัญญา และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีเป้าหมายเพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ เสริมทักษะชีวิตด้านสุขภาวะในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ผ่านการเรียนรู้ที่มีชีวิต และสามารถนำแนวคิดและประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

เปิดศูนย์ สสส.ลำปาง

ทั้งนี้นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้มอบสื่อรณรงค์ให้กับนายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้กับคณะทำงาน มีความเข้าใจถึงพิษภัยในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งยังสามารถที่จะถ่ายทอดแก่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เปิดศูนย์ สสส.ลำปาง

ข่าวโดย : หทัยพรรณ โถดี – วชิรวิทย์ หลวงมณีวรรณ์

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!