ศวส. ขึ้นเหนือจัดประชุมเชิงวิชาการ ให้นักวิจัยนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมยกระดับสู่นโยบายท้องถิ่นในการจัดการปัญหาสุรา

ศวส.มช.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อให้นักวิจัยนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัยสุราภาคเหนือตอนบน เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบของปัญหาสุรา ความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน รวมถึงบทบาทของผู้หญิงในการจัดการปัญหาสุราในครัวเรือนและชุมชนต่างๆ รวมทั้งการยกระดับสู่นโยบายท้องถิ่นและศักยภาพของชุมชนในการจัดการปัญหาสุราภายในชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศวส.มช.

การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์ฉลาดชาย รมิตานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ดร.สุริยา สมุทคุปติ์ และมีองค์กร ภาคีเครือข่ายงดเหล้าอื่นๆ ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน กลุ่มนัดวิจัย กลุ่มสุราพื้นบ้านของชุมชนสะเอียบ จังหวัดแพร่ ชุมชนกลุ่มชาติพันธ์บ้านตีนธาตุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนจังหวัดพะเยา และชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาสุราในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

ข่าวโดย : ดวงจันทร์ นันตา นักวิชาการด้านหนุนเสริมและประเมินผลงานยุทธศาสตร์

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!