ค่ายพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร แกนนำเยาวชนรณรงค์งดเหล้า จังหวัดลำปาง

ค่ายเยาวชนลำปาง

เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับสถาบันธรรมาภิวัฒน์ จังหวัดลำปาง จัดค่ายพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร แกนนำเยาวชนรณรงค์งดเหล้า จังหวัดลำปาง ณ สันกำแพงเลควิวรีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนรู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจของแอลกอฮอล์ และเพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้รู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนรณรงค์งดเหล้า จังหวัดลำปาง โดยมีแกนนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดลำปางเข้าร่วมถึง 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ และเครือข่ายเยาวชนคนใฝ่ดี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ค่ายเยาวชนลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยฐานให้ความรู้เยาวชนรู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจแอลกอฮอล์ การเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ รวมไปถึงกิจกรรมWalk Rally ในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ นำทีมโดยคณะทำงานจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน

ค่ายเยาวชนลำปาง

ค่ายเยาวชนลำปาง

ข่าวโดย : หทัยพรรณ โถดี เจ้าหน้าที่ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน