อบต.สันป่ายาง จัดอบรมโครงการชุมชนสันป่ายางร่วมใจ ลด ละ เลิก ดื่มสุราในวัยแรงงาน

อบต.สันป่ายาง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดประชุมพัฒนาศักยภาพวัยแรงงานเพื่อการลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มวัยแรงงาน ในโครงการชุมชนสันป่ายางร่วมใจ ลด ละ เลิก ดื่มสุราในวัยแรงงาน กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยการดื่มสุรา และการมีทักษะชีวิตในการ ลด ละ เลิก ดื่มสุรา ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหลานคุณย่า ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายคมพัฒน์ สอนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลในตำบลสันป่ายางพบว่า กลุ่มที่ดื่มเหล้าและมีกระทบต่อสุขภาพและครอบครัวมากที่สุดคือวัยแรงงาน เพราะคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว หากวาเขาสามารถลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงได้ย่อมเป็นฐานสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน และครอบครัวของตนเอง