นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมออกตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ออกตรวจเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการอำนวยการของนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายปรีชา ศิรินาม นายธำรงค์ศักดิ์ ยาดี ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ สมาชิกกองร้อยอาสาสมัครอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ 2 ผู้แทนกองพันพัฒนาที่ 3 ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีมงานสาธารณสุข อำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าพนักงานสรรพสามิต จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าแดด ตำบลแม่เหียะ รวมทั้งสิ้น 31 นาย ร่วมออกตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ประชาชนร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ และร้องเรียนโดยตรงถึง นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และออกตรวจตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 รวมทั้งสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิดตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผลการตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 43 แห่ง โดยเริ่มตรวจบริเวณซอยชมจันทร์ ม.1 ต.ป่าแดด (เลยแอร์พอร์ทไปทางหางดง) ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารและสุราและมีการแสดงดนตรีสด จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วยร้าน ณ ชมจันทร์และร้านเมาป๊ะ ผลการตรวจไม่พบผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการแต่อย่างใด ได้แจ้งให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยเคร่งครัด และเจ้าพนักงาน สสจ. ได้ตรวจพบร้าน ณ ชมจันทร์และร้านเมาป๊ะ มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืน ม.30 (3) การลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายและพบผู้ใช้บริการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ เจ้าพนักงานฯจึงจับกุมในฐานความผิด”ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย ตาม ม.30 (3)และฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ” นำส่ง พงส.สภ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และได้บันทึกตรวจให้ถือปฏิบัติตามนัยข้อ 5 ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 และให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้หยุดการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนั้นด้วย จากนั้นจึงเข้าตรวจร้านท่าพระจันทร์ (แยกแม่เหียะ) ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารและสุราและมีการแสดงดนตรีสด ผลการตรวจไม่พบเด็กอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์มาใช้บริการและได้บันทึกการตรวจให้ถือปฏิบัติตามนัยข้อ 5 ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 และให้ดำเนินการตามคำสั่งฯ ข้อ 5 อย่างเคร่งครัดและให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้หยุดการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนั้นด้วย จากนั้น เวลา 23.15 น. จึงเข้าตรวจบริเวณย่านฮาเบอร์ จำนวน 12 ร้าน ซึ่งได้รับการร้องเรียนว่าเปิดเกินเวลาและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียงแก่ผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ผลการตรวจปรากฏว่า ยังเปิดให้บริการทุกแห่ง และจากการตรวจไม่พบผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการแต่อย่างใด จึงเชิญผู้ประกอบการทั้งหมดรับฟังคำชี้แจงและได้บันทึกตรวจให้ถือปฏิบัติตามนัยข้อ 4,5 ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 และให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้หยุดการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนั้นด้วย และเจ้าพนักงาน สส.จ.ได้ตรวจพบร้าน HOLOGY กับร้านคาบูกิ มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืน ม.30 (3) การลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายและพบผู้ใช้บริการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ เจ้าพนักงานฯจึงจับกุมในฐานความผิด”ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย ตาม ม.30 (3)และฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ” นำส่ง พงส.สภ.ช้างเผือก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เวลา 01.15 น.เข้าตรวจบริเวณตลาดบุญอยู่ ข้าง รร.ยุพราชวิทยาลัย ปรากฏว่าเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการต่างปิดร้านล๊อคประตูภายในและแจ้งนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติให้ออกจากบริเวณดังกล่าว จึงได้ถ่ายรูปไว้ทุกด้านและจะได้ดำเนินกวดขันจับกุมในครั้งต่อไป เวลา 01.30 น.เข้าตรวจบริเวณย่านตลอดสมเพชรและหลังวัดชมพู ผลการตรวจจำนวน 7 แห่ง พบร้านแจ๊คแอนด์แวนบาร์ ซึ่งพึ่งถูกจับกุมไปเมื่อครั้งที่แล้วรีบปิดสถานประกอบการโดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงอยู่ภายในบริเวณร้าน จึงได้บันทึกเตือนให้ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และจะได้นำเสนอจังหวัดเพื่อพิจารณาตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 กรณีฝ่าฝืนข้อ 4 เปิดเกินเวลาและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ จากนั้นจึงเข้าตรวจบริเวณถนนลอยเคราะห์ ถนนช้างคลาน และถนนมูลเมือง ปรากฏว่าปิดให้บริการทั้งหมด และได้ตรวจสอบสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิดตาม ปว.50 จำนวน 7 แห่ง ปรากฏว่าปิดให้บริการทั้งหมด เสร็จสิ้นการตรวจเมื่อเวลาประมาณ 02.30 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม 2558

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า